Pumpulibussi ajaa ohi
(with Katri Tapola, 
Karisto, 2019)

[ read more + ]

Pumpulibussi ajaa ohi (2019), a children's book written by Katri Tapola, published by Karisto.